Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

20Feb/100

Donation by Grama Muktesara okkuta

ದಿನಾಂಕ 19.02.2010 ರಂದು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಮನೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಮಾರಾಧನೆ, ಮುಡುಗಣಪತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣದಿಂದ ರೂ.1,00,101/-ನ್ನು ಗ್ರಾಮಮೋಕ್ತೇಸರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಸಿ. ನರಸಿಂಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇರ್ಳೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

Gramamoktesarru_0001

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.