Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

28Mar/100

Counting

ಮತಚಲಾವಣೆಯು 4  ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು 4.30 ಗೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ದ ಮತಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುವಾಗಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.