Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

28Mar/100

Voting

ಇಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1087 ಮತದಲ್ಲಿ 827 ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  834 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 254 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.