Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

6Jul/100

Donation To MDP

ದಿನಾಂಕ 03.07.10. ರಂದು ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನ ಪಿ.ಎನ್.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೇರ್ಳೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹತ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.50,000/- ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಎ.ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.