Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

4Jan/120

BELLI RATHA

bellirata

ಶ್ರೀದೇವಳವು ಬೆಳ್ಳಿರಥ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾ ಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವರೇ  ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.