Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

10Jan/120

Nairutya Hora Powali

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ದಿನಾಂಕ 14.01.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಹೊರಪೌಳಿಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ವಭಕ್ತರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ,

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.