Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Oct/120

Ganesh Habba

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ಹೋಮ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ನಡೆಯಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ಹೋಮ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ನಡೆಯಿತು.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ :- ದಿನಾಂಕ 19.09.2012ರಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶ್ರೀಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನ ನೈವೇಧ್ಯ, 120 ಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ, ಮುಡುಗಣಪತಿ ಸೇವೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಗಣಪತಿ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಗಣಹೋಮ, ಮುಡುಗಣಪತಿ ಸೇವೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.