Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

2Oct/120

SHAKALA RUK SAHINTHA YAGA

ಶಾಕಲಾ ಋಕ್ ಸಂಹಿತಾ ಮಹಾ ಯಾಗ :- ದಿನಾಂಕ 17.11.2012 ರಿಂದ 25.11.2012ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ "ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ" ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಮಯ್ಯ ಇವರಿಂದ ಶಾಕಲ ಋಕ್ ಸಹಿಂತಾ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋರಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.